เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกบริษัท/องค์กร และสมาชิกผู้สมัครงานในการใช้บริการเว็บไซต์ 100JOBSDD.COM เพื่อให้สมาชิกบริษัท/องค์กรได้รับผู้สมัครงานตรงความต้องการอย่างแท้จริง อีกทั้งเพื่อให้สมาชิกผู้สมัครงานได้มีโอกาสทำงานตรงกับสาขา วิชาชีพ ประสบการณ์ ความสามารถ และ/หรือตรงกับความต้องการของสมาชิกผู้สมัครงาน ดังนั้นเพื่อให้เกิดมาตรฐานการให้บริการอย่างมีคุณภาพของสื่อกลาง เพื่อชุมชนของคนทำงานอย่างแท้จริง ซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ โดย 100JOBSDD.COM ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ข้อตกลง เงื่อนไขเนื้อหาต่างๆ ในเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า/หรือ ได้รับความยินยอมจากท่านแต่อย่างใด ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ท่านทบทวนข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คำจำกัดความ

ในข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ “คำ” ต่อไปนี้ จะมีความหมายตามที่ระบุ คือ

 • “การโฆษณา” หมายถึง การประกาศหาบุคคลเพื่อรับเข้าทำงานใดๆ และรวมถึงการโฆษณาในแบบต่างๆ ที่ปรากฏบน เว็บไซต์ 100JOBSDD.COM
 • “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้ที่เข้ามาขอใช้บริการเว็บไซต์ 100JOBSDD.COM
 • “สมาชิกผู้สมัครงาน” หมายถึง ผู้ที่ได้สมัครเป็นสมาชิกแบบผู้สมัครงานกับ 100JOBSDD.COM และได้รับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)
 • “สมาชิกบริษัท/องค์กร” หมายถึง ผู้ที่ได้สมัครเป็นสมาชิกแบบบริษัท/องค์กรกับ 100JOBSDD.COM และได้รับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)
 • “ชื่อผู้ใช้งาน” (Username) หมายถึง ชื่อที่ผู้ใช้บริการกำหนดขึ้น และได้รับอนุญาตจาก 100JOBSDD.COM เพื่อใช้เข้าสู่การให้บริการ “รหัสผ่าน” (Password) หมายถึง รหัสที่ผู้ใช้บริการกำหนดขึ้น และได้รับอนุญาตจาก 100JOBSDD.COM เพื่อใช้เข้าสู่การให้บริการ

2. ขอบเขตการใช้บริการ

2.1 สมาชิกบริษัท/องค์กร และสมาชิกผู้สมัครงาน จะต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครใช้บริการอย่างครบถ้วนและ ถูกต้องตามความเป็นจริง หากตรวจพบในภายหลังว่าสมาชิกบริษัท/องค์กร และสมาชิกผู้สมัครงานได้ให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ไม่ครบถ้วน และ/หรือ ไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกบริษัท/องค์กร และสมาชิกผู้สมัครงานท่านนั้น โดยไม่มีการเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ทั้งสิ้น

2.2 สมาชิกบริษัท/องค์กรที่อยู่ในธุรกิจนายหน้าหรือตัวแทนขายประกันฯ (ทุกประเภท เช่น ประกันภัย, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันชีวิต เป็นต้น) ธุรกิจขายตรง แบบการตลาดชั้นเดียวหรือหลายชั้น ธุรกิจหาสมาชิกหรือแชร์ลูกโซ่ ธุรกิจด้านสินเชื่อ บัตรเครดิต สถาบันการเงินต่างๆ หรือธุรกิจอื่นใดที่มีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกับที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ไม่สามารถใช้บริการของ 100JOBSDD.COM ได้ หากตรวจพบในภายหลังว่าสมาชิกบริษัท/องค์กรซึ่งอยู่ในธุรกิจหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอยู่ในธุรกิจ ดังที่กล่าวมา แล้วข้างต้นได้แอบแฝง เข้าใช้บริการ 100JOBSDD.COM ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกบริษัท/องค์กร โดยไม่มีการเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ทั้งสิ้น

2.3 สมาชิกบริษัท/องค์กรที่มีพฤติกรรม หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดตามที่ระบุ ดังนี้

 • มีการร้องเรียนจากสมาชิกผู้สมัครงาน ว่าได้รับการติดต่อเชิญชวนจากสมาชิกบริษัท/องค์กรให้เข้าร่วมงานในตำแหน่งที่สมาชิกผู้สมัครงานได้ ระบุ ไว้ในประวัติ อย่างชัดเจนแล้วว่าเป็นสาขาอาชีพหรือประเภทธุรกิจที่สมาชิกผู้สมัครงานไม่พึงประสงค์จะเข้าทำงานด้วย
 • แสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ, ปลอมแปลงเอกสาร หรือแอบอ้างใช้ชื่อสถานประกอบการ ทั้งที่สมาชิกบริษัท/องค์กรนั้นๆ ไม่ได้รับมอบหมาย หรือมีหน้าที่ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสถานประกอบการนั้นๆ ในการสมัครเป็นสมาชิกบริษัท/องค์กรแต่อย่างใด
 • โฆษณาชวนเชื่อในสินค้าและ/หรือบริการ ชี้นำในทางที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม หมิ่นประมาท กล่าวร้าย ใช้คำหยาบคาย ยั่วยุ ให้โกรธ ลามก อนาจาร ขู่เข็ญ คุกคาม รังควาญ ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงหรืออับอาย ส่งจดหมายลูกโซ่ หรือละเมิดสิทธิ ส่วนบุคคลของผู้อื่น

ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกบริษัท/องค์กร โดยไม่มีการเตือนหรือแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ทั้งสิ้น

2.4 สมาชิกบริษัท/องค์กร และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงาน จะต้องส่งมอบเอกสารตามระบุไว้ในระเบียบการสมัครสมาชิกฯ เช่น สำเนาบัตร ประจำตัวประชาชน, หนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ, ภ.พ. 20 ให้โดยไม่บ่ายเบี่ยง ทั้งนี้ หากสมาชิกบริษัท/องค์กร และ/หรือสมาชิก ผู้สมัครงานไม่ส่งเอกสาร หรือปลอมแปลงเอกสาร หรือส่งเอกสารอันเป็นเท็จ ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกบริษัท/องค์กร โดยไม่มีการเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ทั้งสิ้น

2.5 สมาชิกบริษัท/องค์กร และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงาน จะได้รับสิทธิในการใช้บริการประกาศตำแหน่งงาน, ค้นประวัติผู้สมัครงานตาม จำนวนและระยะเวลาในการใช้งานที่ได้ระบุไว้ในวันสมัครสมาชิกอย่างครบถ้วนภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ทั้งนี้ 100JOBSDD.COM ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ, ราคา, ของแถม และ/หรือรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้าทั้งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสมาชิกผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

3. การให้บริการสิทธิประโยชน์หลัก สำหรับสมาชิกบริษัท/องค์กร ประกอบด้วย

 • สามารถอัพเดตตำแหน่งงานได้ด้วยตัวเอง (ตามจำนวนแพ็คเกจที่ใช้งาน)
 • สามารถประกาศตำแหน่งงานได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมง
 • สามารถค้นประวัติได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ตามจำนวนแพ็คเกจที่ใช้งาน)
 • สามารถดูสถิติการใช้งาน
 • สามารถดูระบบจัดการผู้สมัครงาน
 • สามารถเลือกรับใบสมัครงานทาง Email หรือ URL (ที่ท่านสมาชิกบริษัท/องค์กรมีการระบุ) หรือ เลือกจัดเก็บในระบบ 100JOBSDD.COM
 • สามารถเพิ่มโลโก้บริษัท ,แผนที่ และ URL ไปยังเว็บไซต์บริษัทของท่านได้

4. การให้บริการสิทธิประโยชน์หลัก สำหรับสมาชิกผู้สมัครงาน ประกอบด้วย

 • สามารถเพิ่มข้อมูลเรซูเม่ได้ด้วยตัวเอง
 • สามารถเพิ่ม/แก้ไขเรซูเม่ได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมง
 • สามารถตรวจสอบจำนวนการเปิดดูโปรไฟล์ได้
 • สามารถตั้งค่าแสดงซ่อน โปรไฟล์ได้ด้วยตัวเอง
 • สามารถตรวจสอบประวัติการสมัครงานทั้งหมด
 • สามารถทำการเลือกจัดเก็บงานที่สนใจได้

5. ด้านความปลอดภัย

เว็บไซต์ 100JOBSDD.COM รองรับมาตรฐานสูงสุดการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเตอร์เน็ต (SSL Certificate)

6. ขอบเขตความรับผิดชอบ

6.1 100JOBSDD.COM ขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สมาชิกบริษัท/องค์กร และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงาน อันเนื่องมาจากความบกพร่อง หรือความผิดพลาดของสมาชิกเอง หรือจากบุคคลภายนอก

6.2 100JOBSDD.COM ขอสงวนสิทธิ์ชดเชยการใช้งานตามดุลยพินิจ หากเกิดความผิดพลาดจากระบบเว็บไซต์ ยกเว้นกรณี ภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ และอัคคีภัย

7. การละเมิดลิขสิทธิ์

เว็บไซต์ 100JOBSDD.COM ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์/และสมาชิก ทราบถึงเนื้อหาบทความ ข้อความ ภาพ รูปภาพ กราฟฟิก งานออกแบบ โลโก้ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า และอื่นๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ทั้งหมด หากบุคคลใดคัดลอก ปลอมแปลง นำไป ผลิตซ้ำ หรือปรับเปลี่ยนดัดแปลง เพื่อเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นหากกระทำการใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาต ทางเว็บไซต์ 100JOBSDD.COM จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิ์

8. การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

100JOBSDD.COM ยินดีให้บริการแก่สมาชิกบริษัท/องค์กร และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานทุกท่านด้วยความจริงใจ เพื่อเป็นเว็บไซต์สมัครงานสื่อกลางระดับคุณภาพ เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกทั้งมวล หากพบว่าสมาชิกท่านใดมีพฤติกรรมอันอาจทำให้เกิดความเสื่อม เสียต่อสมาชิกท่านอื่น หรือบุคคลอื่น จะดำเนินการเพิกถอนระบบบริการ และการบริการที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ สิทธิในการพิจารณาดำเนินการใดๆ ก็ตามในทุกกรณีให้ถือว่าทางเว็บไซต์เป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครสมาชิกบริษัท/องค์กร และ/หรือ สมาชิกผู้สมัครงานเข้าใจและยอมรับตาม “เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ” เป็นอย่างดีและยืนยันจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆ ทั้งในทางแพ่งและในทางอาญาต่อบุคคลและ นิติบุคคล ผู้บริหารงานและคณะทำงานของ 100JOBSDD.COM ในทุกกรณี จึงได้ตกลง ยืนยันการสมัครเป็นสมาชิก