สุวรรณ สันติกาญจน์

0955952724 0955952*** show
boyid002@gmail.com

About Me

Education

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2561

ปริญาตรี

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ

Work & Experience

Thai Airway

Customer Service Agent